1. Home
 2. >> rod u sloves

rod u sloves

Rod u sloves Učírna - Rod sloves . Rozlišujeme trpný rod opisný a zvratný. a) Opisný. K opisnému využíváme sloveso být a příčestí trpné. Vyjadřujeme jím stavy a výsledky děje. Ceny byly stanoveny velice nízko. b) Zvratný. Ke zvratnému využíváme nezvratné sloveso a …

Get Quote Send Message

We always bring quality service with 100% sincerity.

 • rod u sloves by andrea plešková - prezi

  rod u sloves by andrea plešková - prezi

  Žáci se naučí rod u slovesa. Blog. March 15, 2021. Video conference trends for 2021; March 12, 2021. Tips to elevate your hybrid or virtual sales strategy

 • test - určování rodu u sloves - pravopisně.cz

  test - určování rodu u sloves - pravopisně.cz

  U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod…

 • jmenný rod – wikipedie

  jmenný rod – wikipedie

  Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie jmen (lat. nomina), tedy podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a případně dalších slovních druhů, která ovlivňuje jejich skloňování a také tvary sloves, zejména příčestí.Jmenný rod je jedním z gramatických (mluvnických) rodů, často se zapomíná na existenci slovesného rodu

 • slovesný rod – procvičování online – umíme česky

  slovesný rod – procvičování online – umíme česky

  Rod činný. Vyjadřuje skutečnost, že činnost provádí aktivně podmět. Maruška si hraje. Rod trpný. Vyjadřuje skutečnost, že se podmět do činnosti aktivně nezapojuje, ale je jí pouze zasažen (Dům byl postaven. – nepostavil se sám).Může být vyjádřen:

 • slovesa i.- osoba, číslo, způsob, čas - pančelčino

  slovesa i.- osoba, číslo, způsob, čas - pančelčino

  Slovesa vyjadřují akci. Proto jsou pro naši komunikaci tak důležitá. I jejich tvary se v češtině všelijak mění. tentokrát ale nejde o skloňování… Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. slovesa jsou slova, která vyjadřují děj ptáme se na ně CO DĚLÁ? CO DĚLALI?

 • jmenný rod- češtinaveslovníku.cz

  jmenný rod- češtinaveslovníku.cz

  DefiniceMluvnická kategorie, která rozděluje podstatní a přídavná jména a zájmena na mužská, ženská a střední (bylo to tak ve všech indoevropských jazycích). Jmenný rod poznáme i podle koncovky určitého tvaru slovesa.Příklady použitíta modrá tužka spadla – ženský rodPůvod slovalat. genus nominis či jen genusMůže vyskytovat také v těchto tvarechgenus

 • slovesa - rod a vid :: zsvcestinka

  slovesa - rod a vid :: zsvcestinka

  Činný a trpný rod sloves V češtině rozlišujeme dva slovesné rody: činný a trpný . Rozdíl mezi těmito dvěma rody lze v podstatě vyjádřit jednou větou: vždy záleží na tom, zda podmět danou činnost vykonává , nebo je tou činností (případně dějem) pouze zasažen

 • slovesa| skolaposkole.cz

  slovesa| skolaposkole.cz

  U sloves v podmiňovacím způsobu musíme dát pozor na určení času. Podmiňovací způsob, přítomný čas - četla by, řekli bychom, chtěl bys. Podmiňovací způsob, minulý čas - bývala by četla, byli bychom řekli, býval bys chtěl. Mluvnické kategorie sloves - online cvičení Rod

 • slovesa – procvičování online – umíme česky

  slovesa – procvičování online – umíme česky

  Rod trpný . Vyjadřuje ... Tvoří se od sloves nedokonavých (lze u nich vytvořit tvar budoucího času s „budu“). Jak postupovat: Vytvoříme tvar slovesa ve 3. osobě množ. čísla v přítomném čase (př. nést → oni nesou, létat → oni létaj

 • slovesa- slovní druhy -google sites

  slovesa- slovní druhy -google sites

  Budoucí - u sloves dokonavých (zavolám), u sloves nedokonavých (složený tvar ... -ouc (pro ženský a střední rod jednotného čísla) -ouce (pro množné číslo všech rodů) Příklad: oni vidí (3. osoba, množné číslo, přítomný čas): vida - vidouc - vidouce

 • slovesa (verba) -slovní druh(y)

  slovesa (verba) -slovní druh(y)

  Slovesa vyjadřují, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje (vyjadřují činnost, stav a změnu stavu). Příklady: Cestuje, otáčí se, budu malovat, učit se, spát, jedl Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob

 • určování sloves- rodicka.cz

  určování sloves- rodicka.cz

  Rod trpný (pasivum) – podmět není původcem děje, původce nemusí být vyjádřen nebo může být přesunut na místo předmětu:; Žák je zkoušen učitelem.. Vid. je schopnost slovesa vyjádřit týž děj z hlediska jeho průběhu. Slovesa dokonavá vyjadřují děj časově ohraničený, dokončený, nenásobený (přečíst, dozpívat, dát)

 • mluvnické kategorie sloves| učivo | čeština doma

  mluvnické kategorie sloves| učivo | čeština doma

  U sloves určujeme následující mluvnické kategorie: osoba = 1., 2., 3. ... ☝️Pozor! U podmiňovacího způsobu neurčujeme kategorii času. slovesný rod. činný – Já zpívám píseň. trpný – Píseň byla zpívána. nebo Píseň se zpív

 • rod činný a trpný u sloves:: český jazyk snadno

  rod činný a trpný u sloves:: český jazyk snadno

  Rod činný a trpný u sloves 1. Převeďtě slovesa ve větách do opačného rodu (z činného do trpného/ z trpného do činného)

 • jmenný rod- češtinaveslovníku.cz

  jmenný rod- češtinaveslovníku.cz

  DefiniceMluvnická kategorie, která rozděluje podstatní a přídavná jména a zájmena na mužská, ženská a střední (bylo to tak ve všech indoevropských jazycích). Jmenný rod poznáme i podle koncovky určitého tvaru slovesa.Příklady použitíta modrá tužka spadla – ženský rodPůvod slovalat. genus nominis či jen genusMůže vyskytovat také v těchto tvarechgenus